This is main content

Aanbesteding VTH systeem

 

De ODZOB is samen met 23 gemeenten en de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost op zoek naar een opvolger voor SquitXO. De ODZOB is trekker van dit project. 

Aanleiding?

De komst van de nieuwe Omgevingswet zorgt ervoor dat we ons VTH-systeem aan moeten passen. SquitXO wordt vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet (1-1-2021) niet meer ondersteund, maar is ook niet omgevingswet-proof. 

Voordelen gezamenlijk aanbesteden
Alle gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant krijgen te maken met de gevolgen van de invoering van de Omgevingswet en sommigen hebben net als wij de grens van de aanbesteding overschreden. Daarom onderzoeken we met de 20 aangesloten gemeenten (Eindhoven heeft zelf al eerder een aanbesteding gedaan) of we gezamenlijk aan kunnen besteden. Dat levert tijdwinst voor de gemeenten op en we kunnen op die manier ook een betere prijs bedingen. Het belangrijkste is echter dat een gezamenlijke aanbesteding van een VTH systeem de informatie-uitwisseling en – deling (documenten en data) mogelijk maakt. Tot slot geeft samen aanbesteden in de huidige markt een aanzienlijk grotere kans op een goed werkend VTH-systeem omdat meer aanbieders met de aanbesteding mee zullen doen.

Werkgroepen

Om een zo groot mogelijk draagvlak te krijgen, zijn we met een aantal werkgroepen aan de slag gegaan waarin vertegenwoordigers van de gemeenten, Veiligheidsregio en ODZOB zitten.
 

Planning

Uiterste datum stellen van vragen ronde 2

2 maart 2020

Publicatie nota van inlichtingen 2

6 maart 2020

Inschrijvingen binnen: kluis open

30 maart 2020 11:00

Demonstratie

1 en 2 april 2020

Offerte verificatie en beoordeling

7 april

 

Gunningsfase

14 april 2020

Voorlopige gunningsbeslissing

15 april 2020

Definitieve gunning

6 mei 2020
 

 

- Op 30 maart bleken er 2 leveranciers ingeschreven te hebben: Genetics en H2Hydrogenic. Beiden hebben op 2 april een demo van hun applicatie gegeven en op 7 april heeft de beoordelingscommissie beide inschrijvingen beoordeeld. Zij hebben een ‘voorlopige winnaar’ geselecteerd.

- Momenteel zijn we bezig met het formuleren van een aantal verificatievragen aan de mogelijk nieuwe leverancier, waarin we nagaan of de interpretatie van onze eisen, wensen en specificaties dezelfde is als die van de leverancier. We verwachten hier eind mei duidelijkheid over te hebben

- Eind mei verwachten we ook duidelijkheid over de nieuwe invoeringsdatum van de Omgevingswet.

- Met de stuurgroep hebben we van gedachten gewisseld over de gevolgen van een eventuele nieuwe invoeringsdatum voor ons aanbestedingstraject. De stuurgroep is, samen met het inkoopteam, van mening dat we, als de invoering met tenminste een jaar (en niet langer dan anderhalf jaar) wordt uitgesteld, toch door moeten gaan met de toekomstige leverancier. Opnieuw aanbesteden levert in hun ogen  geen zicht op nieuwe of betere aanbiedingen.

- De planning is om begin juni vanuit de stuurgroep een definitief gunningsadvies naar alle colleges van B&W, alsmede naar de besturen van VRBZO en ODZOB te sturen met het verzoek om daar binnen 2 weken een besluit over te nemen. Na de bekendmaking van de nieuwe leverancier aan de inschrijvers moeten we 21 dagen wachten voor de gunning (automatisch) definitief wordt. De stuurgroep vindt het van groot belang om ook nu gezamenlijk op te blijven trekken en zal daar op aan blijven dringen.

- Snel nadat de gunning definitief is geworden gaan we met iedere deelnemer in gesprek over de voorbereidingen die we moeten gaan treffen om op 1 januari 2021 een werkende VTH applicatie te kunnen hebben.

Vragen en meer informatie: Huub Verhagen, h.verhagen@odzob.nl.