This is main content

Eerste stap naar nieuwe meerjarenvisie

28 juni 2022

Verslag ODZOB-bijeenkomst 10 mei 2022

Het concernplan van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) loopt dit jaar af. Hoe moet het verder? Gaan we voort op de huidige weg, of verzetten we de bakens? Volstaat het huidige ambitieniveau of moet de lat omhoog?

Verslag van een brainstormsessie
De locatie kan niet toepasselijker. De Philips Fruittuin op de Wielewaal in Eindhoven, een groene oase die het levende bewijs vormt dat natuur en een gezond leefmilieu essentieel zijn voor ons welzijn en onze gezondheid.

Het is tijd voor een nieuwe meerjarenvisie voor de ODZOB: een richtinggevend document dat als kader dient voor de collectieve projecten, programma’s en jaarlijkse agenda’s van ODZOB voor de periode 2023-2027. Deze visie zal in het najaar van 2022 in concept klaar zijn en wordt in het voorjaar van 2023 voorgelegd aan het algemeen bestuur. Wat moeten de prioriteiten zijn? Waar hebben de deelnemers behoefte aan? Wat mag meer en wat kan minder? Over die vragen buigen zich op dinsdag 10 mei zo’n 25 deskundigen, afkomstig van de provincie Noord-Brabant, gemeenten, waterschappen, de Metropoolregio Eindhoven en de ODZOB.

Maximaal rendement op budget
Directiesecretaris Mark van der Ven van de ODZOB benadrukt bij de opening de urgentie van een goede meerjarenvisie. ‘Wat wij doen heeft niet alleen invloed op de leefbaarheid en veiligheid van onszelf maar ook op die van onze kinderen en kleinkinderen.

Het gaat om de leefbaarheid van de toekomst.’ Directeur Martine van Dort benadrukt de veiligheid en gezondheid van ons leefmilieu als doel van de omgevingsdienst. Daarbij stipt ze ook de beperkte financiële ruimte aan. ‘Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de euro’s die we uitgeven zoveel mogelijk meerwaarde hebben voor ons leefmilieu?’

Aansluitend stelt Jolanda Bauwens zich voor. Zij leidt het kernteam dat de meerjarenvisie gaat schrijven en beschrijft de belangrijkste bouwstenen: de visie en missie, het overdrachtsdossier, de diverse opgaven (landelijk, provinciaal en lokaal), de regionale operationele kaders (ROK’s) en de aanbevelingen die de commissie Van Aartsen heeft gedaan om het VTH-stelsel te verbeteren.

Vier thema’s, drie scenario’s
Na een korte uitleg door adviseur Marco Peeters van de ODZOB splitsen de aanwezigen zich op in drie groepjes. Ze buigen zich over vier thema’s (veilig, gezond, duurzaam en omgeving, waarbij ieder thema een rij heeft) en drie scenario’s (basis, samenhang en platform, waarbij ieder scenario een kolom heeft). De scenario’s lopen op in ambitie: scenario 1 (basis) staat voor in de basis verstevigen van de inzet, scenario 2 (samenhang) verbindt verschillende beleidsopgaven en VTH-opgaven met beleid en planvorming van individuele deelnemers en scenario 3 (platform) staat voor het regionaal afstemmen van beleid en planvorming met VTH (big-8).

Samen naar Den Haag
Groep 1 was spaarzaam met het uitdelen van stickers. ‘We vragen ons af of we niet meer informatie kunnen halen uit de data van dumpingen. Wie weet kunnen we daar aan zien of er effect is op de bodem. Dat zou met name van pas komen in bodembeschermingsgebieden.’ Op het thema gezondheid: ‘We kunnen pas echt goed handhaven op zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) als het Rijk hier duidelijkheid over geeft. Die missen we nu. En bij de bestrijding van geurhinder zouden de ODZOB en de GGD nog beter kunnen samenwerken, zodat we geen dingen dubbel doen.’ Thema duurzaam: ‘Meer inzetten op hergebruik van grondstoffen en kringlooplandbouw. Voor het stikstofdossier proberen we te lijmen wat onderuit is gehaald. We zouden samen naar Den Haag moeten voor meer lobbywerk om wat aan die basis te kunnen veranderen. Op dat vlak worden soms lapmiddelen ingezet en is sprake van onvoldoende collectieve actie.’

Zaken in samenhang bezien
Ook groep 2 plakte niet al te veel stickers want, ‘want wie alles belangrijk vindt, vindt niets belangrijk.’ Kijkend naar het overzicht en de verdeling van de stickers stelt de groep vast dat het merendeel een plekje kreeg bij de thema’s gezond en duurzaam.

Die verdienen dus in de ogen van groep 2 meer aandacht dan de thema’s veilig en omgeving. ‘Gezond en duurzaam hangen bovendien nauw met elkaar samen: luchtkwaliteit, geurhinder, fossiele brandstoffen en stikstof hebben allemaal effect op de

gezondheid. Pak je het ene thema aan, dan heeft dat een positief effect op het andere.’ Groep 2 bepleit betere communicatie met burgers en ondernemers en signaleert een gebrekkig zicht op cumulatieve effecten. ‘We controleren het ene bedrijf en het bedrijf ernaast, maar wat is het effect van eventuele cumulatieve vervuilingen? Daar hebben we weinig zicht op. We moeten de boel meer in samenhang bezien.’ 

Volgens groep 3 is ‘op het thema veiligheid meer aandacht nodig voor de Omgevingswet en voor handhaving is meer samenwerking wenselijk. Misschien zouden we wat vaker met burgemeesters aan tafel moeten zitten.’ Op thema 2 (gezond) is meer inzet gewenst op geurhinder, vindt groep 3. ‘Niet alleen geurhinder veroorzaakt door veehouderij, ook door de industrie. Wij denken dat de milieuklachtenlijn doorontwikkeld kan worden en zijn voor meer samenwerking met de GGD. Verder missen wij straling in het overzicht.’ Bij duurzaamheid mag meer aandacht uitgaan naar energiebesparing en de inzet van duurzame systemen en op het vierde thema (omgeving) voor de transitie van het landelijk gebied, aldus groep 3.

Mark van der Ven besluit de bijeenkomst met de vraag hoe de aanwezigen de middag hebben ervaren. Iemand merkt op: ‘Als je de vellen zo bekijkt, lijken we alles belangrijk te vinden. Toch moeten er keuzes worden gemaakt. Ik benijd jullie niet…’

 

Cookie control

Cookie opties

 • Functionele cookies

  Deze website plaatst functionele cookies om de website goed te laten functioneren.

 • Analytische cookies

  Deze website plaatst analytische cookies van om de website te verbeteren en het gebruik te meten. De gegevens die verzameld worden zijn niet te herleiden naar een persoon.

 • Ik accepteer social media cookies

  Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies zodat ik social media content kan zien. Deze social media netwerken kunnen mijn gegevens verzamelen voor eigen gebruik.

 • Ik accepteer overige cookies van derde partijen (bijv. YouTube)

  Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies waarmee ik organisaties in staat stel om mijn internetgedrag ook bij bezoek aan andere websites te volgen.