This is main content

Dagelijks Bestuur

Het bestuur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant bestaat uit een Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur. Het AB van de ODZOB omvat de 22 vertegenwoordigers van de colleges van de 21 gemeenten in de regio en van het college van GS van de provincie. Het AB benoemt uit zijn midden een Dagelijks Bestuur (DB).

Het Dagelijks Bestuur (DB) is bestuurlijk verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken van de ODZOB. Zij draagt zorg voor de uitvoering van besluiten van het AB van de ODZOB en ze ziet toe op het correct functioneren van de ambtelijke organisatie.

Het DB is onder andere verantwoordelijk voor:

 • Het voorbereiden van wat ter overweging en besluitvorming aan het AB moet worden voorgelegd.
 • Het uitvoeren van besluiten van het AB.
 • Toezicht op de kwaliteit van de uitvoering van de taken. Het in algemene zin behartigen van de belangen van de ODZOB en haar deelnemers.

Bestuursleden

 • Marc van Schuppen

  Voorzitter DB (wethouder gemeente Best)
  Marc van Schuppen, voorzitter DB
  Portefeuille:

  Externe betrekkingen en Governance, P&O

 • Theo Geldens

  DB-lid (wethouder gemeente Valkenswaard)
  DB-lid foto Theo Geldens
  Portefeuille:

  Financiën en bedrijfsvoering

 • Tonny Meulensteen

  DB-lid (wethouder gemeente Laarbeek)
  Tonny Meulensteen
  Portefeuille:

  Agrofood, veehouderij, gezondheid, ITV, asbest, natuur en landschap, flora en fauna, Omgevingswet

 • Fons d’Haens

  DB-lid (wethouder gemeente Bladel)
  Fons d'Haens
  Portefeuille:

  Toezicht en handhaving, Vergunningverlening

 • Rik Thijs

  DB-lid (wethouder gemeente Eindhoven)
  Rik Thijs, DB-lid (wethouder gemeente Eindhoven)
  Portefeuille:

  Klimaat en energie, bodem, water, geluid, externe veiligheid, luchtkwaliteit, welstand, bouwen

 • Hagar Roijackers

  DB-lid (gedeputeerde provincie Noord-Brabant)
  Hagar Roijackers
  Portefeuille:

  VTH-uitvoeringskwaliteit, collectief programma, samenwerking 3 Brabantse Omgevingsdiensten

   

 • Martine van Dort

  secretaris (Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant)
  Martine van Dort