This is main content

Lucht & licht

Bepaalde stoffen in de lucht kunnen hinder opleveren of nadelig zijn voor de gezondheid van mensen, dieren of planten. Om overlast te voorkomen of beperken stelt de overheid normen voor de hoeveelheid verontreinigende stoffen in de lucht. Gemeenten moeten hiermee rekening houden bij vergunningverlening en ruimtelijke ontwikkelingen. De ODZOB beschikt over specialistische kennis om gemeenten te ondersteunen met bijvoorbeeld het opstellen van luchtkwaliteitsplannen of –kaarten, de jaarlijkse rapportage luchtkwaliteit of het beheer van regionale verkeersmilieukaarten.

Actueel is de overbelasting van fijn stof afkomstig van veehouderijen, verkeer en industrie. Om knelpunten in beeld te krijgen kunnen wij kaarten met de fijnstofbelasting opstellen en scenario’s doorrekenen om het effect van reducerende maatregelen zichtbaar te maken.

Ook voor licht kunnen wij gemeenten adviseren op basis van door derden opgestelde scenario’s. Hoewel hier geen normen voor zijn, kunnen gemeenten bij ruimtelijke ontwikkelingen en vergunningverlening lichtvervuiling oftewel donkertebescherming indien gewenst meenemen in de afweging.