This is main content

Omgevingsveiligheid

De productie, opslag en het vervoer van gevaarlijke stoffen kunnen zorgen voor onveilige situaties zoals de vuurwerkramp in Enschede en de brand bij Chemie-Pack in Moerdijk hebben laten zien. Gemeenten hebben de taak om bij vergunningverlening en ruimtelijke ontwikkelingen deze risico’s te beperken. Activiteiten met gevaarlijke stoffen moeten voldoen aan de normstelling voor het plaatsgebonden risico. Daarnaast moet de gemeente ook het groepsrisico vaststellen en aangeven hoe ze hier mee omgaat.

De ODZOB beschikt over specialistische kennis om de risicoanalyse uit te voeren en te vertalen naar vergunningvoorschriften en bestemmingsplannen. Daarnaast zetten wij in op kennisoverdracht en bieden ondersteuning bij het toezicht op de bedrijven die gevaarlijke stoffen produceren en/of opslaan. Ook bieden we ondersteuning op het gebied van beleidsvorming. Denk bijvoorbeeld aan het opstellen van een Structuurvisie Omgevingsbeleid. Naast het berekenen van de risico’s van gevaarlijke stoffen kunnen wij ook stralingsberekeningen (magneetveldzones) van hoogspanningsmasten uitvoeren voor ruimtelijke vraagstukken.

Vuurwerk

Ook vuurwerkopslagen hebben een verhoogd risico. Het toezicht en handhaving van de inrichtingen voor de opslag en de verkoop van consumentenvuurwerk is een basistaak van de ODZOB. Samen met de andere Brabantse omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s trekken we daar samen in op. We hanteren een uniforme aanpak voor de controle van de in totaal ruim 200 vuurwerkverkooppunten die zich in Brabant bevinden.

Brabants platform

Op Brabantnet van Omgevingsdienst.nl is het platform Omgevingsveiligheid Zuidoost-Brabant ondergebracht (Home > Kennisplatforms > Omgevingsveiligheid Brabant). Hier vindt u het laatste nieuws, presentaties, documenten, etc. over omgevingsveiligheid in de regio Zuidoost-Brabant. Dit Kennisnet werkt via een inlog, deze is aan te vragen via omgevingsdienst.nl.