This is main content

Zwemwater

De zwemwatertaken van de ODZOB zijn gericht op zwemplassen en badinrichtingen.

Zwemmen en Corona

Vanaf 11 mei zijn de binnenbaden weer open. En ook in en bij de zwemplassen kan er gerecreëerd  worden. Aan speciale protocollen, richtlijnen én reguliere zwemwaterwetgeving moet allemaal worden voldaan. De ODZOB ondersteunt badhouders en beheerders van zwemplassen door de juiste informatie te verstrekken.

 • Zwemplasbeheerders

Het zwemseizoen is per 1 mei 2020 begonnen. Ondanks de huidige Corona crisis is er geen zwemverbod voor zwemmen in oppervlaktewater. Maar door de Corona crisis zijn er wel diverse maatregelen waarmee zwemplasbeheerders rekening moeten houden. Deze staan in het protocol “Zwemmen en recreëren in en aan oppervlaktewater“.

De beheerder is zelf verantwoordelijk voor het handhaven van de naleving van de maatregelen door bezoekers. Alle geopende zwemgelegenheden moeten aan de Wet- en het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden voldoen. De ODZOB zal naast haar wettelijke bevoegdheden ook een oog- en oor functie vervullen voor de gemeenten.

De coronasticker “Zwemmen in natuurwater” op het zwemwaterinformatiebord informeert bezoekers over de regels om verspreiding van het virus bij de recreatieplas tegen te gaan. 

 • Badhouders

In het belang van de volksgezondheid van de zwemmers, het zwembadpersoneel en bezoekers vraagt de ODZOB alle badinrichtingen om de nodige maatregelen uit te voeren en te handhaven. Zaken waarop de badhouder al bij de voorbereidingen voor heropening van een badinrichting moet letten zijn:

 1. Voldoen aan het protocol “Verantwoord Zwemmen“ en de richtlijn “Veilig zwemmen in coronatijd, hygiëne en desinfectie in badinrichtingen.”;
 2. Voldoen aan het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvbz);
 3. Focus op waterkwaliteit en Legionella;
 4. Ventileren en schoonmaken.

Zwemplassen in Brabant

De provincie Noord-Brabant wijst elk jaar de zwemwaterlocaties in natuurwater aan op grond van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden. De aangewezen locaties zijn te herkennen aan de provinciale informatieborden en zijn te vinden op de landelijke website Zwemwater.nl. Zwemmen op locaties die niet op deze lijst voorkomen wordt altijd afgeraden.

In december wordt een voornemen bekend gemaakt van de beoogde aangewezen zwemwaterlocaties in het komende jaar. Via het loket van de provincie Noord-Brabant kunt u het voornemen inzien. In april worden de zwemwaterlocaties definitief aangewezen. 

Kent u een zwemplas die mogelijk een formele zwemwaterlocatie is? Laat het ons weten via www.brabant.nl/zwemwater.

Tijdens het zwemseizoen (1 mei tot 1 oktober) worden de aangewezen locaties gecontroleerd op veiligheid en waterkwaliteit. Indien daar aanleiding voor is kan de provincie een zwemverbod, negatief zwemadvies of waarschuwing instellen. Meer informatie over die adviezen staat in het document "leaflet publieksinformatie".

Waterschappen, Rijkswaterstaat, GGD en andere (partners van de) omgevingsdiensten in Brabant kunnen bijzonderheden of gezondheidsklachten melden of een vraag stellen over een zwemplas via dit formulier.

Badinrichtingen

Een zwembad wat moet voldoen aan de landelijke wetgeving Whvbz (Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden) moet maandelijks aan de normen voor zwemwaterkwaliteit voldoen. Zie ook ZIN.
De ODZOB controleert nauwkeurig of de waterkwaliteit aan de landelijke Whvbz normen voldoet. Beheerders van badinrichtingen kunnen meldingsformulieren van het Loket van de provincie Noord-Brabant gebruiken.

 • Nieuwbouw of verbouw van uw zwembad
  Als u een zwembad wilt beginnen bent u wettelijk verplicht dat bij ons te melden. Een wijziging of uitbreiding van uw zwembad dient u ook te melden. U dient uw voornemen voor het oprichten, wijzigen of uitbreiden van de badinrichting uiterlijk 3 maanden voor de aanvraag van de bouwvergunning, of- indien geen bouwvergunning nodig is- 3 maanden voor de start van de werkzaamheden te melden via het kennisgevingsformulier op het Loket van de provincie Noord-Brabant.
 • Legionella
  Badinrichtingen waar aërosolen kunnen vrijkomen, in hoeveelheden, die in geval van inademing, nadelige gevolgen kunnen hebben voor de volksgezondheid, moeten een risicoanalyse uitvoeren. In de risicoanalyse moeten in ieder geval de locaties binnen de badinrichting worden beschreven, waar zich aerosolvorming kan voordoen (risicopunten). Blijkt uit de risicoanalyse dat er risicopunten zijn dan moet een beheersplan worden opgesteld welke beheersmaatregelen worden getroffen om Legionella te voorkomen.
  Als u risicopunten met betrekking tot het zwembadwater heeft (bijvoorbeeld whirlpool, glijbaan, spuitelement, bruisbank etc.) dient u deze risicopunten onder andere halfjaarlijks te laten onderzoeken op Legionella. De analyseresultaten dient u bij voorkeur digitaal door te (laten) sturen naar zwemwater@odzob.nl.
  Indien er een overschrijding Legionella wordt geconstateerd (> 99 kve Legionella) dient u dit bij het Loket van de provincie Noord-Brabant te melden. Naast het invullen van het meldingsformulier bent u verplicht om de legionellabesmetting ook onmiddellijk telefonisch bij het team Whvbz van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant te melden. Zij zijn te bereiken onder T: 088 369 03 69.
  Wanneer bij uw badinrichting een legionellabesmetting van leidingwater wordt geconstateerd (bijvoorbeeld bij de douches) meldt u dit niet bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, maar bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. 
 • RVS
  Bepaalde typen roestvaststaal (rvs) zijn niet bestand tegen chloordampen in overdekte zwembaden. In overdekte- en gedeeltelijk overdekte badinrichtingen tasten deze chloordampen bepaalde soorten rvs aan. Het rvs corrodeert waardoor breuken kunnen ontstaan. Bekijk het rapport via de link hiernaast.
  Om die reden is in de Regeling Bouwbesluit een onderzoeksplicht ingevoerd die eigenaren van zwembaden verplicht om voor 1 januari 2017 aan te tonen dat er geen gevaarlijk rvs meer in hun zwembad aanwezig is. Deze onderzoeksplicht betekent dus dat de eigenaar gevaarlijk rvs moet verwijderen of vervangen.
 • Energie
  Badinrichtingen zijn al jaren verplicht om elke energiebesparende maatregel te treffen die zij binnen vijf jaar kunnen terugverdienen. Zo is dat geregeld in de Wet Milieubeheer. Het gaat om een lijst met totaal 46 maatregelen; of deze van toepassing zijn is afhankelijk van de aanwezige voorzieningen zoals bijvoorbeeld waterglijbanen, binnen en/of buitenbaden, kelderruimte etc. In de leaflet "energiebesparing zwembaden" onder 'Documenten' vindt u meer informatie.