This is main content

Veel gestelde vragen

 • Zwemwater - ZIN

  1. Ja, ook als uw bassin is gesloten kunt u ZIN invullen. Dan geeft u aan wanneer het weer open is. Als u de situatie bekend maakt bent u transparant voor de overheid.

  2. U kunt ons hierover informeren via zwemwateranalyse@odzob.nl.

  3. U kunt ons hierover informeren via zwemwateranalyse@odzob.nl.

    

  4. De gegevens voor ZIN dienen door de badhouder te worden ingevuld omdat de verantwoordelijkheid voor voldoende waterkwaliteit ligt bij de badhouder. De badhouder is tevens in staat om direct maatregelen te nemen indien dit noodzakelijk is. Dat geldt niet voor het laboratorium.

  5. Bewustwording en actief bezig zijn met waterkwaliteit en het beheer daarvan kost inderdaad tijd, maar dit onderdeel is dan ook een kernactiviteit van een badhouder.

   De tijd die nodig is om de gegevens in het systeem te brengen is niet meer dan enkele minuten per bassin en bevordert de specifieke kennis en kunde van een professionele badhouder.

  6. U kunt de gegevens laten invullen door een willekeurige medewerker van uw bedrijf, hoewel het de voorkeur heeft om die medewerkers in te zetten die direct betrokken zijn bij het waterkwaliteit beheer. Zij zijn ook degene die snel in actie moeten komen bij waterkwaliteit problemen.

  7. Het invullen van de waterkwaliteit gegevens via het systeem ZIN is een verplichting voor de badhouder.

   Noord-Brabant kent momenteel zo’n 1000 chloorbaden die alle moeten voldoen aan de verplichtingen uit de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden en de daarop gebaseerde regelgeving.

   Het is de verantwoordelijkheid van de badhouder om ervoor te zorgen dat de zwemwaterkwaliteit in zijn badinrichting, in orde is, zodat bezoekers er veilig in kunnen zwemmen of baden.

   De badhouder is op grond van de zwemwaterwetgeving verplicht om het zwem- en badwater regelmatig te onderzoeken en de uitkomsten van het onderzoek ter kennis te brengen van gedeputeerde staten. Op welke parameters het onderzoek zich moet richten en in welke frequentie is eveneens in de regelgeving vastgelegd.

   Het systeem ZIN bevordert:

   • Actuele kennis van de waterkwaliteit bij de verantwoordelijke badhouder.
   • Minder incomplete waterkwaliteit en Legionella gegevens
   • Tijdig beheer en actie van de badhouder bij waterkwaliteitsproblemen.
   • Uniforme werkwijze van badhouders.
   • Verbetering van de naleving door badhouders
   • Transparante en heldere communicatie tussen badhouders en overheid.
   • Vereenvoudiging van het toezicht door de overheid
  8. U voert de waarde in tot achter een punt, waarde 7.2 bijv.

   Een waarde van 7,3 wordt niet herkend.

 • Zwemwater

  1. Kijk op zwemwater.nl . Zwemwater.nl is de gezamenlijke website van Rijkswaterstaat, de provincies en de waterschappen. U vindt hier actuele informatie over de hygiëne en veiligheid van officiële buitenzwemplekken. Tijdens het zwemseizoen, van 1 mei tot 1 oktober, wordt de kwaliteit van het zwemwater regelmatig gemeten en beoordeeld. Op de kaart staan alle officiële zwemplekken in Nederland met de bijgewerkte gegevens over de kwaliteit van het water.

   Let bij het zwemmen op de volgende tips:

   • Zwemmen in open water doet u altijd op eigen risico.
   • Zwem alleen op officiële zwemplekken.
   • Ga nooit alleen zwemmen.
   • Let op scherpe voorwerpen op de bodem en langs de oevers.
   • Zwem niet op plaatsen waar schepen komen, zwem ook niet bij een brug, gemaal, sluis of afvalwaterzuiveringsinstallatie.
   • Door zwemmen in koud water kunnen uw spieren verkrampen.
   • Zwem niet in de buurt van dode watervogels. Raak geen dode dieren aan. Als u dode dieren in het water ziet, waarschuw dan de gemeente, de provincie of het waterschap.
   • Duik niet in onbekend, ondiep of troebel water.
   • Zwem nooit door drijflagen. Dat zijn olieachtige verkleuringen op het wateroppervlak, die bijvoorbeeld veroorzaakt worden door blauwalgen.
   • Laat geen afval achter op het strand of in het water.
   • Verlaat bij onweer het water.
   • Houdt u aan de regels en let op waarschuwingsborden en afzetlinten.
   • Neem een douche na het zwemmen in oppervlaktewater.
   • Als u gezondheidsklachten heeft na het zwemmen in open water, meld die dan bij de GGD.
  2. Indien wij binnen 4 weken na verzending van deze brief de ingevulde kennisgeving niet van u hebben ontvangen kan sprake zijn van overtreding van artikel 10 Whvbz. Wij wijzen u erop dat wij een bestuursrechtelijk traject kunnen opstarten om naleving van voorschrift 10 Whvbz af te dwingen.

  3. Niet de gemeente maar Gedeputeerde Staten zijn voor deze wetgeving het bevoegd gezag. In opdracht van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant worden taken die voortkomen uit de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz) in Noord-Brabant uitgevoerd door de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.

  4. Indien u denkt dat het bad of baden bij u niet onder de Whvbz valt/vallen, verzoeken wij u dit schriftelijk aan ons kenbaar te maken waarom u van mening bent dat u niet onder deze wetgeving valt.

  5. Dit naar aanleiding van de rechtelijke uitspraak Provincie Groningen en eigenaar landgoed Ter Wupping en landhuis De Hefswal 18 juni 2014, zaaknummer 13/237 (Takkenkamp). Hier wordt in aangegeven dat vakantiehuisjes, B&B en groepsaccomodaties met bijvoorbeeld een zwembad, whirlpool of Hottub groter dan 2 m2 wateroppervlak, en ter beschikking wordt gesteld aan bezoekers, vallen onder de Whvbz.

  6. De van toepassing zijnde wetgeving betreft de Hygiëne en Veiligheid

   Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (Whvbz) en het Besluit veiligheid en hygiëne

   badinrichtingen en zwemgelegenheden. Op www.odzob.nl zijn de wetteksten te raadplegen.

  7. In artikel 1 lid.1 van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden staat het volgende omschreven: “Voor de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde wordt verstaan onder badinrichting: een voor het publiek of voor personen, behorende tot bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorieën, toegankelijke plaats, welke is ingericht om te worden gebruikt voor het zwemmen of baden, tezamen met de daarbij behorende terreinen, gebouwen, getimmerten en uitrustingen;”.

  8. Indien uit de verstrekte gegevens op het kennisgevingsformulier blijkt dat u onder de wetgeving valt zullen wij in eerste instantie in overleg met u een zogenaamde opleveringscontrole uitvoeren. Externe factoren zoals het laten analyseren van het bassinwater door een laboratorium zullen wij door middel van administratieve controles uitvoeren. Op een later tijdstip zullen wij periodiek en onaangekondigd een controlebezoek brengen aan uw badinrichtingen. De benodigde document zoals bijvoorbeeld de eigen waterkwaliteitscontroles dienen wij dan in te kunnen zien.

 • Geurhinder

  1. Een bedrijf mag beperkt geurhinder veroorzaken. Soms is er net een kortstondige geurpiek bij het bedrijf of soms zijn de weersomstandigheden net zodanig dat de geur onvoldoende verdund wordt en blijft hangen in de omgeving. Deze momenten kunnen en mogen voorkomen.

   Een bedrijf dat die geur veroorzaakt, is niet alleen verantwoordelijk voor zijn bedrijfsactiviteiten, maar ook voor de communicatie hierover en voor het onderhouden van een goede relatie met omwonenden.

   • Luchtmetingen bij bedrijven

    Door luchtmetingen uit te voeren bij het bedrijf krijgt de ODZOB inzicht of het bedrijf aan een wettelijke/vergunde norm voldoet. Zoniet, dan kunnen we namens het bevoegd gezag handhavend optreden. Doorgaans zijn de resultaten een week na de meting bekend; daarna analyseert de ODZOB deze ten opzichte van de wet/regelgeving of norm. Daarnaast bezoekt de ODZOB sommige bedrijven meerdere keren per week onaangekondigd.
   • Aanvullende maatregelen

    Ook als een bedrijf keurig voldoet aan alle vergunningsnormen, kan het voorkomen dat mensen in de omgeving geur waarnemen en zelfs hinder ervaren. Indien een bedrijf binnen de norm blijft, maar toch aanzienlijke hinder veroorzaakt, kan de ODZOB het bedrijf wel verzoeken om aanvullende maatregelen te treffen. Denk aan het (vaker) vervangen van een filter of het tijdelijk stoppen van de productie. Dit kan niet dwingend worden opgelegd.
   • Klachtenregistratie (zie "Wat gebeurt er met mijn klacht"?)
   • Inzet snuffelploeg

    Het reukvermogen verschilt sterk per persoon. Daarnaast is beoordeling van de hinderlijkheid subjectief. Om meer inzicht te krijgen in de relatie tussen geurbelasting en geurhinderbeleving bij de bewoners kan de ODZOB een snuffelploeg inzetten. Dit zijn mensen die opgeleid zijn om in het veld geur waar te nemen met hun “gemiddeld ruikende” neus.
  2. Na uw melding neemt de ODZOB namens het bevoegd gezag (provincie Noord-Brabant of een gemeente) de geurklacht in behandeling. Dit betekent dat we nagaan of de geurhinder geroken kan worden en welk bedrijf verantwoordelijk is voor de overlast. Indien mogelijk wordt onderzocht wat de oorzaak is van de hinder. Oorzaken kunnen bijvoorbeeld zijn een ongunstige windrichting of onvoldoende werkend filters/luchtwassers. Indien u digitaal melding heeft gedaan, krijgt u een terugkoppeling van de klachtbehandeling via het registratiesysteem. 

   Klachten en bevindingen worden besproken met het bedrijf. Het is niet mogelijk dat de ODZOB bij klachten direct ter plaatse komt om te meten. Dit komt omdat de wijze van meten moet voldoen aan diverse richtlijnen. Wel kan een geurmeting gepland worden. De resultaten zullen na een meting niet direct bekend zijn, maar ongeveer na een week.

   Afhankelijk van de oorzaak van de hinder kunnen al dan niet passende maatregelen worden geëist. De ODZOB kan alleen handhavend optreden als een voorschrift of norm wordt overtreden. Dit kan op basis van gemeten geurconcentraties, of bij afwijkingen van de vergunning zoals bijvoorbeeld het aantoonbaar niet functioneren van een filter/luchtwasser. Een aantoonbare relatie tussen meldingen en de uitstoot van geur beïnvloedt wel of sprake is van een aanvaardbaar hinderniveau.

 • Bedrijven - Vergunningen

  1. Wanneer u een vergunning wilt aanvragen of wilt weten wat de status van uw vergunningaanvraag is dan kunt u contact opnemen met uw eigen gemeente of de provincie.

  2. Ga naar het omgevingsloket en doe de vergunningcheck. 

 • Bedrijven - Toezicht en handhaving

  1. Indien u als ondernemer een milieutechnisch onderzoek wilt laten uitvoeren, neemt u dan contact op met uw gemeente of de provincie.

  2. De Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB) houdt voor eenentwintig gemeenten en voor de provincie Noord-Brabant toezicht op de naleving van de milieuregels. Toezichthouders van de ODZOB bezoeken van tijd tot tijd (on)aangekondigd bedrijven en activiteiten in met name de regio Zuidoost-Brabant, maar ook daarbuiten. Ook voeren toezichthouders onderzoeken uit naar klachten en meldingen over milieuhinder, incidenten en illegale activiteiten.

    

    

Cookie control

Cookie opties

 • Functionele cookies

  Deze website plaatst functionele cookies om de website goed te laten functioneren.

 • Analytische cookies

  Deze website plaatst analytische cookies van om de website te verbeteren en het gebruik te meten. De gegevens die verzameld worden zijn niet te herleiden naar een persoon.

 • Ik accepteer social media cookies

  Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies zodat ik social media content kan zien. Deze social media netwerken kunnen mijn gegevens verzamelen voor eigen gebruik.

 • Ik accepteer overige cookies van derde partijen (bijv. YouTube)

  Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies waarmee ik organisaties in staat stel om mijn internetgedrag ook bij bezoek aan andere websites te volgen.