This is main content

Bodembescherming

De Wet bodembescherming (Wbb) betreft de bescherming en het herstel (sanering) van de bodem (grond en/of grondwater).
Bodemsaneringen, grondverzet of grondwateronttrekkingen binnen een geval van ernstige bodemverontreiniging zijn vergunningsplichtig. De vergunningverlening in het kader van de Wbb voeren wij uit namens de gemeente Eindhoven, de provincie Noord-Brabant voor Zuidoost-Brabant en Brabant-Noord (exclusief Helmond; en ‘s-Hertogenbosch). Toezicht en handhaving voeren we uit voor Zuidoost-Brabant, Brabant-Noord, Eindhoven en Helmond.

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. De Wet bodembescherming (Wbb) is daarmee verdwenen. Hier leest u meer over de overgangswetgeving voor aanvragen voor de provincie Noord-Brabant en de gemeente Eindhoven.
Lees hier meer over de algemene overgangsregeling.

Gebiedsgericht grondwaterbeheer centrum gemeente Eindhoven

Gebiedsgericht grondwaterbeheer is een beleidskader waarin het integraal en duurzaam inrichten van het beheer van het grondwater binnen een begrensd gebied (beheersgebied) wordt uitgevoerd. Binnen het beheersgebied worden grondwaterverontreinigingen niet meer per verontreiniging, maar gebiedsgericht aangepakt. Belangrijk is dat verontreinigingen zich niet tot buiten de gebiedsgrenzen verspreiden. De gebiedsbeheerder ziet hier op toe. De gemeente Eindhoven heeft een gebiedsplan gebiedsgericht grondwaterbeheer voor Eindhoven-Centrum vastgesteld. Voor meer informatie kunt op terecht op de website van de gemeente Eindhoven.

Melding doen

Voor activiteiten binnen dit gebied dienen onderstaande meldingsformulieren Wbb te worden gebruikt. Vragen met betrekking tot de aanvraag beschikkingen Wbb kunnen worden gesteld via bodemloket@odzob.nl. Vragen over de meldingsformulieren uitvoering sanering Wbb via bodemsanering@odzob.nl.

Voor bedrijven

Meldingsformulieren voor vergunningsaanvragen bodemsanering

Meldingsformulieren Gebiedsgericht Grondwaterbeheer Eindhoven-Centrum

 • De formulieren voor het gebiedsgerichte grondwaterbeheer moeten worden ingediend bij bodemloket@odzob.nl.
 • Meldingsformulier deelname Gebiedsgericht Grondwaterbeheer Eindhoven-Centrum (vindt u hiernaast, onder “Documenten”)
 • Eindmeldingsformulier Gebiedsgericht Grondwaterbeheer Eindhoven-Centrum (vindt u hiernaast, onder “Documenten”)

Meldingsformulieren voor toezicht op bodemsanering

 

Voor particulieren

Meldingsformulieren voor vergunningaanvragen bodemsanering

Meldingsformulieren voor toezicht op bodemsanering

PCB in druppelzone asbestdaken

Als daken van asbesthoudend plaatmateriaal niet voorzien zijn van dakgoten kan er door verwering van de daken asbest in de bodem terechtkomen. Dit gebeurt dan in de “druppelzone” waar water met asbest op de bodem valt. Deze zone heeft de lengte van het asbestdak en een breedte van maximaal 1 meter. Het asbest wordt normaliter aangetroffen tot een diepte van maximaal 0,2 meter.

Recent is gebleken dat asbesthoudende (dak)platen voorzien kunnen zijn van een coating die polychloorbifenylen (PCB) bevat. Door verwering van dergelijke asbestdaken, bestaat de kans dat er dan behalve een asbestverontreiniging ook een PCB-verontreiniging in de bodem aanwezig is. PCB zijn daarmee een verdachte stof bij dergelijke asbestverontreinigingen.

In sommige gevallen kan de PCB-verontreiniging groter zijn dan de asbestverontreiniging. Veelal zal de PCB-verontreiniging echter geen geval van ernstige bodemverontreiniging betreffen (minder dan 25 m3 sterk verontreinigde grond). De provincie Noord-Brabant en de Omgevingsdiensten in Noord-Brabant achten het noodzakelijk om bij onderzoek naar de aanwezigheid of de omvang van een asbestverontreiniging in druppelzones, ook onderzoek uit te voeren naar PCB.

Daarom geldt het volgende:

1. Bij onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in de bodem door verwering van asbesthoudende daken, dienen de grondmonsters ook geanalyseerd te worden op PCB tenzij, bijvoorbeeld uit het (voor)onderzoek, komt vast te staan dat op de asbesthoudende (dak)platen geen PCB-houdende coating is aangebracht.

2. Bij aanwezigheid van zowel een asbest- als een PCB-verontreiniging in de bodem mag de PCB-verontreiniging mee worden genomen in de melding die voor de asbestverontreiniging wordt ingediend. Voor historische gevallen kan een melding conform het Besluit Uniforme Saneringen (BUS) worden ingediend, voor nieuwe gevallen een beknopt Plan van Aanpak.

Overigens adviseren wij het bodemonderzoek naar asbest en PCB in de druppelzones en de sanering daarvan uit te voeren voorafgaand aan de sloop van de bebouwing, omdat bij de sloop de bodem in de druppelzones sterk verstoord wordt.

Cookie control

Cookie opties

 • Functionele cookies

  Deze website plaatst functionele cookies om de website goed te laten functioneren.

 • Analytische cookies

  Deze website plaatst analytische cookies van om de website te verbeteren en het gebruik te meten. De gegevens die verzameld worden zijn niet te herleiden naar een persoon.

 • Ik accepteer social media cookies

  Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies zodat ik social media content kan zien. Deze social media netwerken kunnen mijn gegevens verzamelen voor eigen gebruik.

 • Ik accepteer overige cookies van derde partijen (bijv. YouTube)

  Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies waarmee ik organisaties in staat stel om mijn internetgedrag ook bij bezoek aan andere websites te volgen.