This is main content

Ruimtelijke ordening & ontwikkeling

Ruimtelijke plannen moeten voldoen aan een goede ruimtelijke ordening. Inzicht in het milieu, als onderdeel van de fysieke leefomgeving, is hiervoor een vereiste. In een goede ruimtelijke onderbouwing wordt de milieukwaliteit ter plaatse van het plangebied en de invloed van het ruimtelijke plan op de milieukwaliteit omschreven in de milieuparagraaf. De ODZOB kan de milieuparagraaf, inclusief de bijbehorende onderzoeken, beoordelen of opstellen. Ook kan een quickscan milieu worden geleverd. Op verzoek worden volledige bestemmingsplannen opgesteld.

Quickscan milieu

De quickscan geeft voor een initiatief de randvoorwaarden en aandachtspunten vanuit milieu en maakt duidelijk welke onderzoeken moeten worden uitgevoerd. De quickscan milieu wordt opgesteld in de initiatieffase van een ruimtelijke ontwikkeling, zoals bij locatiestudies en principeverzoeken.

Milieuparagraaf

De milieuparagraaf wordt opgesteld voor het doorlopen van de ruimtelijke procedure en gaat in op de volgende onderwerpen:

 • Bedrijven en milieuzonering: Waar nodig een ruimtelijke scheiding aanbrengen tussen milieubelastende activiteiten en milieugevoelige functies, ter bescherming of vergroting van de kwaliteit van de leefomgeving. 
 • Geur: Een aanvaardbaar woon- en leefklimaat en omliggende bedrijven niet schaden in hun belangen.
 • Lucht: Luchtkwaliteitsnormen niet overschrijden. Is er toch sprake van een overschrijding dan mag het ruimtelijk plan de luchtkwaliteit niet in betekenende mate verslechteren.
 • Geluid: Ter plaatse van geluidgevoelige bestemmingen rekening houden met de geluidnormen.
 • Externe veiligheid (omgevingsveiligheid): Aandacht voor de beheersing van de risico‚Äôs voor de omgeving bij gebruik, opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen.
 • Bodem: Bodem- en grondwaterkwaliteit geschikt voor het voorgenomen gebruik.
 • Water: Waterhuishoudkundige belangen meewegen in het ruimtelijk plan.
 • Natuur: Bescherming van de natuurwaarden.
 • Stikstofdepositie: Of er sprake is van een stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden.
 • Archeologie: Bescherming van archeologische waarden.
 • Cultuurhistorie: Bescherming van cultuurhistorische waarden.
 • Milieueffectrapportage: Milieu een volwaardige plaats in de besluitvormingsprocessen geven en beoordelen of het ruimtelijk plan belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben.

Cookie control

Cookie opties

 • Functionele cookies

  Deze website plaatst functionele cookies om de website goed te laten functioneren.

 • Analytische cookies

  Deze website plaatst analytische cookies van om de website te verbeteren en het gebruik te meten. De gegevens die verzameld worden zijn niet te herleiden naar een persoon.

 • Ik accepteer social media cookies

  Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies zodat ik social media content kan zien. Deze social media netwerken kunnen mijn gegevens verzamelen voor eigen gebruik.

 • Ik accepteer overige cookies van derde partijen (bijv. YouTube)

  Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies waarmee ik organisaties in staat stel om mijn internetgedrag ook bij bezoek aan andere websites te volgen.