This is main content

Omgevingswet

De Omgevingswet is nog volop in ontwikkeling. Als ODZOB volgen we de ontwikkelingen, treffen we voorbereidingen en staan we klaar om gemeenten en provincie te ondersteunen.

De komst van de Omgevingswet staat gepland in 2022. Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling versimpelen en samenvoegen. Verschillende wetten met verschillende beoordelingskaders komen bij elkaar in één stelsel, waardoor er minder regels nodig zijn. Het is de grootste wetswijziging sinds de Grondwet en raakt ons in de kern van onze taken. 

Wat doen we als ODZOB?

De stelselherziening vraagt om regionale afstemming en samenwerking. De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) bereidt zich samen met gemeenten, provincie en de andere betrokken partners, waaronder de Metropoolregio Eindhoven, GGD, Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en de collega-omgevingsdiensten voor op de komst van de wet.

Pilots

Er lopen twee pilots in het kader van de Omgevingswet. Het gaat om de pilots ‘Energietransitie & Omgevingswet’ en ‘Gezonde verstedelijking, Uitrol Meetnet’. Bij energietransitie gaat het om een traject waarin gezamenlijk met gemeenten wordt opgetrokken om te onderzoeken hoe en welke instrumenten van de Omgevingswet ingezet kunnen worden om initiatieven mogelijk te maken. Bij gezonde verstedelijking is het de bedoeling om een regionaal meetnet uit te rollen in de regio zodat meer informatie beschikbaar komt over luchtkwaliteit, fijnstof en geluid voor afwegingen in het kader van de Omgevingswet. 

ICT en omgevingsdossier

Bij de uitvoering van de Omgevingswet is een optimaal beheer en ontsluiting van informatie onontbeerlijk. Landelijk wordt gewerkt aan het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). De ODZOB werkt aan het Omgevingsdossier, waarin alle relevante data samenkomen. Er wordt een impuls gegeven aan de kwaliteit van data. Het geheel zal aansluiten op de landelijke ontwikkelingen van het DSO zodat alle deelnemers kunnen beschikken over alle relevante informatie.

Afwegingskader

We hebben de basis voor een afwegingskader ontwikkeld, dat bevoegde gezagen helpt bij besluitvorming in het kader van de Omgevingswet. Dat kader maakt gebruik van feiten, de wettelijke context en percepties, die alle drie van belang zijn om te komen tot zorgvuldige besluitvorming. Het afwegingskader testen we in de praktijk aan de hand van enkele casussen. Zo wordt ervaring opgedaan om goed voorbereid te zijn op de Omgevingswet.