This is main content

Energiebesparing bedrijven

Als uw bedrijf meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgasequivalenten per jaar verbruikt, bent u volgens de Wet milieubeheer verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen die binnen vijf jaar kunnen worden terugverdiend. Ook valt u dan onder de informatieplicht. U moet uiterlijk 1 juli 2019 aan het bevoegd gezag rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft getroffen. Als uitgangspunt gebruikt u de Erkende Maatregelenlijsten (EML). Deze bevatten per branche energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder.
Na de eerste rapportage in 2019 moet u om de vier jaar uw bevoegd gezag informeren over de genomen maatregelen in uw inrichting. Voor de rapportage van de informatieplicht is vanaf begin 2019 eLoket van RVO.nl beschikbaar.

Ook als uw verbruik lager is, kan het voor u uit maatschappelijk én financieel oogpunt aantrekkelijk zijn om deze maatregelen te nemen. Hiermee draagt u bij aan een klimaatneutrale energievoorziening en tegengaan van klimaatverandering. In de leaflets voor scholen, kantoren, industrie, zwembaden en agrarische bedrijven vindt u links naar maatregellijsten, energiescans, subsidies en andere praktische informatie om met energiebesparing aan de slag te gaan. 

De ODZOB is bezig met een actualisatieronde en wijzigt ambtshalve de energievoorschriften van grootgebruikers. Meer informatie hierover kunt u vinden in de leaflet ambtshalve wijziging van uw energievoorschriften.

U kunt ook de wetchecker van RVO raadplegen: dit is een digitale tool die u snel inzicht geeft welke energiebesparingsverplichtingen voor u gelden.