This is main content

Expertises

Als gemeente of provincie ziet u het liefst tevreden inwoners. Die in een veilige, gezonde leefomgeving kunnen wonen, werken en recreëren. In Zuidoost-Brabant ondersteunt de ODZOB u hierbij. Als ODZOB werken we voor 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant en voor de provincie Noord-Brabant. Onze bijdrage richt zich vooral op het uitvoeren van wettelijke milieu- en bouwtaken. Voorbeelden hiervan zijn: voorkomen van geluid- en stankoverlast, beperken veiligheids- en gezondheidsrisico’s van bedrijven, aanpak van bodemvervuiling en controle zwemwater.

Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) zijn de instrumenten die wij hiervoor inzetten. Denk daarbij ook aan ondersteuning door onze consignatiedienst, juristen, communicatieadviseurs en GIS-experts. 

Het grootste deel van deze taken zijn wettelijk verplicht. Ook andere activiteiten die verwant zijn aan de VTH-taken voert de ODZOB uit indien provincie of gemeente(n) daar om verzoeken. Wij hebben daarvoor de expertise en deskundigheid in huis en die capaciteit zetten we graag in. Naast verplichte taken kan voor meer onderwerpen een beroep op de ODZOB worden gedaan (verzoektaken).  

Wilt u weten hoe we uw gemeente of organisatie kunnen ontzorgen op het vlak van milieu en leefomgeving? Bekijk onze diverse expertises of neem contact op met uw accountmanager van de ODZOB.

Consignatiedienst

Calamiteiten en rampen houden zich niet aan kantooruren. En juist als er acuut gevaar dreigt is het van groot belang dat er altijd deskundigen klaar staan om maatregelen te nemen en de omgeving te informeren. De consignatiedienst van de ODZOB staat voor zijn 22 deelnemers bij nacht en ontij klaar om snel ter plekke te zijn als er zich in Zuidoost-Brabant een incident voordoet met mogelijke gevolgen voor de omgeving. Een brand waarbij asbest vrijkomt, een lekkage van gevaarlijke stoffen of dumping van drugsafval. Maar ook bij klachten over bijvoorbeeld geluid of stank, trekken onze medewerkers eropuit om onderzoek te doen en metingen te verrichten. Bij overtredingen zijn zij bevoegd handhavend op te treden. Als het niet bij een incident blijft maar sprake is van een ramp, wordt de consignatiedienst ingeschakeld bij de bestrijding ervan voor het deelproces milieubeheer in samenwerking met onze partners brandweer, politie en GGD.

Juridische ondersteuning

Veel werkzaamheden die de ODZOB uitvoert, vinden hun basis in een wet, zoals de WABO of de Wet Bodembescherming. Bij vergunningverlening, toezicht en handhaving zijn wij strikt gehouden aan de bepalingen uit de wet. Dit vergt naast vakkennis ook juridische kennis. Wij hebben specialisten in dienst die intern de vakmensen ondersteunen met bijvoorbeeld het toetsen van de milieuvoorschriften, het beoordelen van zienswijzen of het vertegenwoordigen van het bevoegd gezag bij onder meer de Raad van State. Bij repressieve handhaving spelen zij een coördinerende rol. Deze juridische ondersteuning bieden wij ook gemeenten aan bij de uitvoering van hun VTH-taken. Daarnaast kunnen gemeenten bij ons terecht voor juridische vragen en opdrachten op andere vakgebieden, zoals ruimtelijke ordening of algemeen juridische zaken (aansprakelijkheid, overeenkomsten). Tot slot kunnen wij ook op detacheringsbasis voor gemeenten juridisch werk verrichten, bijvoorbeeld in het kader van de APV of Drank- en Horecawet.

Geografisch informatiesysteem (GIS)

Om te bepalen of een activiteit vergund kan worden of dat handhavend opgetreden moet worden, is inzicht nodig in de effecten op de omgeving. Dit betreft bijvoorbeeld geluid, geur of externe veiligheid. Met een Geografisch informatiesysteem (GIS) kan op kaarten een integraal en visueel aantrekkelijk overzicht van alle relevante ruimtelijke effecten gemaakt worden. Vergunningverleners en toezichthouders kunnen hierdoor beter en sneller hun taken uitvoeren. Voor burgers en bedrijven is het een handig communicatiemiddel omdat het lastige informatie toegankelijk maakt. GIS is ook onmisbaar voor het opstellen van diverse beleidsdocumenten, zoals een geurverordening, nota industrielawaai of erfgoedkaart. De ODZOB beschikt over specialistische kennis en applicaties om GIS-taken uit te voeren. Zie www.odzob.nl/kaarten