This is main content

Expertises

Als gemeente of provincie ziet u het liefst tevreden inwoners. Die in een veilige, gezonde leefomgeving kunnen wonen, werken en recreëren. In Zuidoost-Brabant ondersteunt de ODZOB u hierbij. Als ODZOB werken we voor 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant en voor de provincie Noord-Brabant. Onze bijdrage richt zich vooral op het uitvoeren van wettelijke milieu- en bouwtaken. Voorbeelden hiervan zijn: voorkomen van geluid- en stankoverlast, beperken veiligheids- en gezondheidsrisico’s van bedrijven, aanpak van bodemvervuiling en controle zwemwater.

Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) zijn de instrumenten die wij hiervoor inzetten. Denk daarbij ook aan ondersteuning door onze consignatiedienst, juristen, communicatieadviseurs, GIS-adviseurs en Data- en Informatieadviseurs. 

Het grootste deel van deze taken zijn wettelijk verplicht. Ook andere activiteiten die verwant zijn aan de VTH-taken voert de ODZOB uit indien provincie of gemeente(n) daar om verzoeken. Wij hebben daarvoor de expertise en deskundigheid in huis en die capaciteit zetten we graag in. Naast verplichte taken kan voor meer onderwerpen een beroep op de ODZOB worden gedaan (verzoektaken).  

Wilt u weten hoe we uw gemeente of organisatie kunnen ontzorgen op het vlak van milieu en leefomgeving? Bekijk onze diverse expertises of neem contact op met uw accountmanager van de ODZOB.

Consignatiedienst

Calamiteiten, rampen en situaties waarbij overlast door bedrijven wordt ervaren, houden zich niet aan kantooruren. En juist als er acuut gevaar dreigt is het van groot belang dat er altijd deskundigen klaar staan om maatregelen te nemen en de omgeving te informeren. De consignatiedienst van de ODZOB staat voor zijn 22 deelnemers bij nacht en ontij klaar om snel ter plekke te zijn als er zich in Zuidoost-Brabant een incident voordoet met mogelijke gevolgen voor de omgeving. Een brand of een lekkage waarbij gevaarlijke stoffen vrijkomen of een dumping van drugsafval. Maar ook bij klachten over bijvoorbeeld geluid of stank, trekken onze medewerkers er afhankelijk van de situatie op uit om onderzoek te doen. Zij zijn er dan namens het bevoegd gezag om indien nodig handhavend op te treden of ze dragen het intern aan een collega over met de juiste specialisatie om verder op te pakken.

Als het niet bij een incident blijft maar sprake is van een calamiteit volgens GRIP-structuur of ramp, wordt de consignatiedienst ingeschakeld bij de bestrijding ervan voor het deelproces milieubeheer in samenwerking met onze partners brandweer, politie en GGD. 

Juridische ondersteuning

Veel werkzaamheden die de ODZOB uitvoert, vinden hun basis in de Omgevingswet. Bij vergunningverlening, toezicht en handhaving zijn wij gehouden aan de bepalingen uit de wet. Dit vergt naast vakkennis ook juridische kennis. Wij hebben specialisten in dienst die intern de vakmensen ondersteunen met bijvoorbeeld het toetsen van de milieuvoorschriften en het beoordelen van zienswijzen. Ook voeren zij de bestuursrechtelijke handhaving uit namens de deelnemers. Zowel in vergunningverlenings- als handhavingstrajecten vertegenwoordigen zij het bevoegd gezag bij onder meer de rechtbank en Raad van State. Daarnaast kunnen gemeenten bij ons terecht voor juridische vragen en opdrachten op andere vakgebieden, zoals ruimtelijke ordening of algemeen juridische zaken.

Geografisch informatiesysteem (GIS)

Om te bepalen of een activiteit vergund kan worden of dat handhavend opgetreden moet worden, is inzicht nodig in de effecten op de omgeving. Dit betreft bijvoorbeeld geluid, geur of externe veiligheid. Met een Geografisch informatiesysteem (GIS) kan op kaarten een integraal en visueel aantrekkelijk overzicht van alle relevante ruimtelijke effecten gemaakt worden. Vergunningverleners en toezichthouders kunnen hierdoor beter en sneller hun taken uitvoeren. Voor burgers en bedrijven is het een handig communicatiemiddel omdat het lastige informatie toegankelijk maakt. GIS is ook onmisbaar voor het opstellen van diverse beleidsdocumenten, zoals een geurverordening, nota industrielawaai of erfgoedkaart. De ODZOB beschikt over specialistische kennis en applicaties om GIS-taken uit te voeren. Zie www.odzob.nl/kaarten

Data- en informatiesysteem

Om toezicht en handhaving risicogericht uit te voeren, is het belangrijk over actuele en betrouwbare data te beschikken. Vervolgens de data uit interne en externe bronnen omzetten naar bruikbare informatie. Deze informatie wordt meer en meer gebruikt om Informatie Gestuurd te Werken (IGW), maar ook voor het opstellen van rapportages op financieel gebied en verantwoording. Om dit alles mogelijk te maken is een Dataplatform ingericht waarin relevante, verzamelde informatie staat. En met de gegevens analyses uitvoeren op het vlak van verantwoording, prioritering en kunstmatige intelligentie (Artificial Intelligence). Door Artificial Intelligence (AI) is het mogelijk voorspellingen te doen, waardoor onze collega’s een deel van hun werk efficiënter en effectiever uitvoeren.

Cookie control

Cookie opties

 • Functionele cookies

  Deze website plaatst functionele cookies om de website goed te laten functioneren.

 • Analytische cookies

  Deze website plaatst analytische cookies van om de website te verbeteren en het gebruik te meten. De gegevens die verzameld worden zijn niet te herleiden naar een persoon.

 • Ik accepteer social media cookies

  Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies zodat ik social media content kan zien. Deze social media netwerken kunnen mijn gegevens verzamelen voor eigen gebruik.

 • Ik accepteer overige cookies van derde partijen (bijv. YouTube)

  Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies waarmee ik organisaties in staat stel om mijn internetgedrag ook bij bezoek aan andere websites te volgen.