This is main content

Geurhinder

Geur kan in de leefomgeving zorgen voor hinder. Geurhinder is nooit helemaal te voorkomen, dat brengt de aard van bedrijfsactiviteiten en sommige weersomstandigheden met zich mee.

Geurhinder melden

Iedereen die geur- of stankoverlast ervaart, kan hiervan melding maken bij de Milieu Klachten Centrale (MKC) van de provincie Noord-Brabant. Het klachtenpatroon geeft inzicht in de mate van hinder die de leefomgeving ervaart. Bij het bepalen of al dan niet sprake is van aanvaardbaar hinderniveau worden verschillende aspecten meegewogen. Het klachtenpatroon is een van deze aspecten. Het bevoegd gezag bepaalt de mate van geurhinder die nog aanvaardbaar is.

Wat gebeurt er met mijn klacht?

Na uw melding neemt de ODZOB namens het bevoegd gezag (provincie Noord-Brabant of een gemeente) de geurklacht in behandeling. Dit betekent dat we nagaan of de geurhinder geroken kan worden en welk bedrijf verantwoordelijk is voor de overlast. Indien mogelijk wordt onderzocht wat de oorzaak is van de klacht. 
Afhankelijk van de oorzaak van de hinder kunnen al dan niet passende maatregelen worden geëist. De ODZOB kan alleen handhavend optreden op basis van gemeten geurconcentraties, of het aantoonbaar niet functioneren van een filter/luchtwasser. Meldingen vormen geen basis waarop bestuurlijke handhavingsinstrumenten kunnen worden ingezet. Een aantoonbare relatie tussen meldingen en de uitstoot van geur beïnvloedt wel of sprake is van een aanvaardbaar hinderniveau. Meer informatie leest u hiernaast bij FAQ Geurhinder.

Wat doet de ODZOB om geurhinder te beperken?

  • Luchtmetingen bij bedrijven
  • Aanvullende maatregelen
  • Klachtenregistratie (zie "Wat gebeurt er met mijn klacht"?)
  • Inzet snuffelploeg
    Meer informatie leest u hiernaast bij Veel gestelde vragen geurhinder.

Geurnorm en geurbelasting

Bij bedrijven gaat het om de geuruitstoot (emissie) die via de lucht naar de omgeving gaat. De hoogte van de geuruitstoot en de afstand tussen bedrijven die geur uitstoten en omwonenden heeft grote invloed op de geurhinder. Voor elk bedrijf zijn er normen die aangeven wat de maximale geurproductie en geurbelasting mogen zijn. Welke geurnormen voor bedrijven gelden, is maatwerk. De beleving van geur van een mestverwerker kan anders zijn dan van een bedrijf dat peperkoek produceert of de plaatselijke cafetaria. In de omgevingsvergunningen van bedrijven zijn specifieke geurnormen opgenomen. Om te bepalen of een bedrijf aan de geurnormen voldoet, meet de ODZOB de geuruitstoot aan de bron.
Geurbelasting (of ‘immissie') is de hoeveelheid geur die op een geurgevoelig object, zoals een woning, terechtkomt. Deze hoeveelheid kun je alleen berekenen. We drukken dit uit in odour units per kubieke meter lucht (ouE/m3). Let op: de geurbelasting geeft geen informatie over de samenstelling van de geur.

Geurbeleid provincie industriële bedrijven

De provincie Noord-Brabant is bevoegd gezag van de grootste en/of meest risicovolle bedrijven. Vaak zijn dat ook bedrijven die geur uitstoten. De provincie bepaalt in veel gevallen of (milieu)vergunningen worden verleend, laat toezicht houden en treedt, als het nodig is, handhavend op.
De provincie heeft in 2016 op advies van de ODZOB de Beleidsregel industriële geur Noord-Brabant vastgesteld. In deze beleidsregel ligt de nadruk op het voorkomen van hinder. Uitgangspunt is dan ook dat in principe geen geurhinder wordt vergund. Daarnaast maakt de beleidsregel het mogelijk om eenmaal verleende vergunningen achteraf aan te passen indien er sprake is van ernstige hinder.