This is main content

Project stookinstallaties

Installatie-eigenaren zijn verantwoordelijk voor de goede en veilige werking van hun installaties. Om zeker te stellen dat een installatie veilig en zo milieuvriendelijk mogelijk is, worden inspecties uitgevoerd. Deze geven inzicht in de onderhoudstoestand van een installatie. Controle op de inspecties wordt uitgevoerd door het bevoegd gezag. De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) voert deze controles uit in opdracht van gemeenten. We lichten graag toe hoe dit werkt voor gasgestookte stookinstallaties met een vermogen groter dan 1.000 kW (1 MWth).

Inspectie en onderzoek gasgestookte stookinstallaties

Gasgestookte stookinstallaties met een vermogen groter dan 100 kW en de bijbehorende gasleidingen moeten op grond van het Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling milieubeheer elke vier jaar een keuring ondergaan. Ook de gasleidingen moeten eens in de vier jaar een SCIOS-keuring ondervinden. Daarnaast moeten gasgestookte stookinstallaties met een vermogen groter dan 1.000 kW (1 MWth) een onderzoek ondergaan naar de uitstoot van stikstofoxiden. 

Uitgevoerde inspecties worden na keuring en voornoemd onderzoek door de inspectiebedrijven geregistreerd in het SCIOS-afmeldsysteem. Dit is een database waar alle stookinstallaties met keuringsgegevens in zijn opgenomen. Ook dit is verplicht op grond van het Activiteitenbesluit. Deze database is opengesteld voor toezichthoudende instanties.  

Uitvoering door gecertificeerd inspectie- en onderhoudsbedrijf

Het Activiteitenbesluit bepaalt dat gasgestookte stookinstallaties een keer per vier jaar moeten worden geïnspecteerd op goede werking en dat bij afwijkingen onderhoud moet worden uitgevoerd om aan de voorschriften te blijven voldoen. Het Activiteitenbesluit schrijft voor dat de wettelijk vereiste inspecties (en/of emissiemeting) moeten worden uitgevoerd door een SCIOS-gecertificeerd inspectiebedrijf. Voor het opheffen van vermelde overtreding(en) heeft u dus een bedrijf nodig wat is aangesloten bij het SCIOS. Meer informatie hierover is te vinden op de website https://www.scios.nl. Hier kunt u ook bedrijven vinden die zijn aangesloten bij SCIOS en leest u hoe u kunt checken dat de persoon die de werkzaamheden uitvoert ook bevoegd is hiervoor.  

HERKOMST GEGEVENS

Na keuring en het uitvoeren van voornoemd onderzoek zal de installateur de stookinstallatie afmelden in het afmeldsysteem van de Stichting SCIOS. Deze afmelding is verplicht op grond van het Activiteitenbesluit. Deze database is opengesteld voor toezichthoudende instanties. Daarom hebben wij ten behoeve van de administratieve controle deze database geraadpleegd.

Analyse database

Uit deze raadpleging, waarbij we ons hebben gericht op gasgestookte stookinstallaties (atmosferische toestellen, toestellen met ventilatorbrander en stoomketels) met een vermogen > 1.000 kW, is geconstateerd dat er in de regio Zuidoost-Brabant 536 van deze gasgestookte stookinstallaties aanwezig zijn. Uit deze analyse blijkt dat:

 • 259 stookinstallaties geen (of niet tijdig) een SCIOS-inspectie hebben ondergaan;
 • 411 stookinstallaties geen onderzoek hebben ondergaan naar de uitstoot van NOx (of stoten teveel uit).
 • 119 adressen de gasleidingen niet of niet tijdig hebben laten keuren.

  In het totaal zijn er, volgens de SCIOS-database, op 186 adressen 789 administratieve overtredingen.

TE NEMEN MAATREGELEN

 • Emissiemeting stikstofoxiden ontbreekt:

 1. U dient een SCIOS-gecertificeerd inspectiebedrijf in te schakelen om een emissiemeting van stikstofoxiden uit te voeren bij de betreffende stookinstallatie(s).
 2. De inspecteur zal de meting afmelden in het afmeldingssysteem van SCIOS. De overtreding is dan beëindigd.
 3. Indien de gemeten waarde hoger is dan 70 milligram per normaal kubieke meter (mg/Nm3) (84 inclusief correctie) is er sprake van een nieuwe overtreding. Voor vervolgstappen zie ‘Uitstoot stikstofoxiden is hoger dan de norm’.

Deze conclusie hebben we getrokken omdat er een stookinstallatie van 1000 kW of meer is geregistreerd binnen uw bedrijf, en er bij deze installatie géén emissiemeting is geregistreerd bij SCIOS. Het kan zijn dat u eerder een meting heeft laten uitvoeren door een bedrijf dat niet SCIOS-erkend is; stuur ons in dat geval het rapport toe. Dit moet wel een meting zijn volgens NEN-EN-ISO 9001.

De norm voor de uitstoot van stikstofoxiden is 70 mg/Nm3. Door een meetonzekerheid van 20% is een afwijking tot maximaal 84 mg/Nm3 toegestaan.

De indicatieve meting die bij een periodieke SCIOS-keuring van een stookinstallatie wordt uitgevoerd, is geen erkende meting.

Indien u een rapport van een erkende emissiemeting heeft, vragen wij u om dit aan ons toe te zenden. 

 • Uitstoot stikstofoxiden is hoger dan de norm:

Er moeten maatregelen getroffen worden om de uitstoot terug te brengen naar onder de norm. De stookinstallatie zal aangepast of vervangen moeten worden.

Deze conclusie hebben we getrokken omdat de bij SCIOS geregistreerde waarde hoger is dan 70mg.

 • Geen (tijdige) SCIOS-keuring stookinstallatie(s) en/of gasleidingen:

 1. U dient een SCIOS-gecertificeerd inspectiebedrijf in te schakelen om uw stookinstallatie(s) en/of gasleidingen te laten keuren.
 2. De inspecteur geeft alleen een verklaring van geen bezwaar af als de installatie is goedgekeurd. Indien de stookinstallatie(s) en/of gasleidingen voldoen aan de wettelijke keuringseisen zal de erkend inspecteur deze afmelden in het SCIOS-systeem. De overtreding is dan beëindigd.
 3. Mocht de inspecteur de installatie afkeuren, dan moeten de betreffende afwijkingen hersteld worden.
 4. U maakt een afspraak met een SCIOS-erkend inspecteur voor een herinspectie.
 5. De inspecteur zal de installatie(s) en/of gasleidingen na goedkeuring afmelden in het afmeldingssysteem van SCIOS en een verklaring van geen bezwaar afgeven. De overtreding is dan beëindigd.

Deze conclusie hebben we getrokken omdat er een stookinstallatie van 1000 kW of meer is geregistreerd binnen uw bedrijf. Het keuren is echter van toepassing op alle gasgestookte stookinstallaties met een vermogen van 100 kW en voor niet gasgestookte stookinstallaties zelfs vanaf 20 kW.

U voldoet en toch een brief?

 • Had u een gasgestookte stookinstallaties met een vermogen van 1000 kW of meer maar is deze verwijderd, neem dan contact op met een SCIOS-erkend bedrijf. Zij kunnen u verder helpen en de registratie aanpassen.
 • Ook kan het voorkomen dat de database die wij raadplegen installaties bevat die ‘dubbel’ in de database staan, bijvoorbeeld na een overstap naar een ander inspectiebedrijf. Het kan zijn dat uw installateur een installatie die reeds in het systeem aanwezig is opnieuw in het systeem opneemt. Neem dan contact op met een SCIOS-erkend bedrijf. Zij kunnen u verder helpen en de registratie aanpassen.
 • Heeft u alle stookinstallaties en bijbehorende gasleidingen binnen uw bedrijf laten keuren door een SCIOS-gecertificeerd inspectiebedrijf en heeft u hier rapporten en een verklaring van geen bezwaar van, dan kunt u contact opnemen met uw inspecteur om te zorgen dat zij de betreffende werkzaamheden alsnog afmelden.

Meer informatie hierover is te vinden op de website www.SCIOS.nl. Hier kunt u ook bedrijven vinden die zijn aangesloten bij de stichting SCIOS.

Hercontrole

Wij zullen hercontroles uitvoeren aan de hand van een nieuwe analyse van de database. Alle bedrijven, waar (met toepassing van dezelfde filters!) geen sprake meer is van een overtreding ontvangen een brief dat de overtreding is opgeheven met een bevestiging dat we het handhavingtraject afronden.

Bedrijven waar de hercontrole volgens de database voortduurt, zullen bezocht worden voor een hercontrole. Doel van de hercontrole is de vaststelling of de stookinstallatie waarmee volgens de SCIOS-database een overtreding is, (nog) daadwerkelijk aanwezig is en wat het vermogen is. En of de overtreding bestaat uit het niet keuren/ meten, herstellen van gebreken na een inspectie of het afmelden bij SCIOS.

Bij de hercontrole worden alle stookinstallaties binnen het bedrijf betrokken, dus ook stookinstallaties kleiner dan 1.000 kW, stookinstallaties met andere brandstoffen, industriële stookinstallaties en motoren (noodstroomaggregaten, sprinklerpompen, WKK’s). 

Cookie control

Cookie opties

 • Functionele cookies

  Deze website plaatst functionele cookies om de website goed te laten functioneren.

 • Analytische cookies

  Deze website plaatst analytische cookies van om de website te verbeteren en het gebruik te meten. De gegevens die verzameld worden zijn niet te herleiden naar een persoon.

 • Ik accepteer social media cookies

  Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies zodat ik social media content kan zien. Deze social media netwerken kunnen mijn gegevens verzamelen voor eigen gebruik.

 • Ik accepteer overige cookies van derde partijen (bijv. YouTube)

  Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies waarmee ik organisaties in staat stel om mijn internetgedrag ook bij bezoek aan andere websites te volgen.