This is main content

Programma Aanpak Stikstof (PAS)

De Wet natuurbescherming (Wnb) beschermt onder meer de Natura 2000-gebieden. Activiteiten die mogelijk schade veroorzaken hebben een vergunning van de provincie nodig. De stikstofbelasting op Natura 2000-gebieden is al een groot aantal jaren hoog, met negatieve effecten op de natuur als gevolg. In de loop van de jaren is daartoe voor stikstof uitgebreide wet- en regelgeving ontwikkeld.

Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State uitspraak gedaan in procedures tegen het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Deze uitspraken zijn van groot belang voor projecten nabij Natura 2000-gebieden, zoals veehouderij, woningbouwprojecten, infrastructuur en (industriële) bedrijvigheid. Het PAS mag niet meer gehanteerd worden als toetsingkader voor projecten. Hiermee is een streep gezet door het PAS-beoordelingskader.

Volgend op het PAS heeft het Rijk nieuwe wet- en regelgeving in ontwikkeling, om de overbelasting van stikstofdepositie op natuur terug te dringen. Dit in combinatie met (actuele) jurisprudentie zorgt dat inzichten snel wijzigen, hetgeen de vergunningverlening en het toezicht bemoeilijkt.

Recente ontwikkelingen:

 1. Najaar 2022 is de zogenaamde Brouwvrijstelling vervallen. Dit betekent dat voor bouwprojecten voor toestemmingsverlening sindsdien moet onderzoeken of er mogelijke negatieve effecten optreden op Natura 2000-gebieden.
 2. Het oordeel van De Raad van State is dat koeien de wei in mogen, als de toename van stikstofuitstoot van beweiden kunt wegstrepen, tegen een afname van de stikstofuitstoot doordat minder stalmest wordt uitgereden.
 3. Voor toestemmingsverlening onder de Wnb is voor emissiearme stalsystemen een passende beoordeling nodig. Verwijzing naar de emissiefactor voor het systeem en een stikstofdepositieberekening met het rekenmodel AERIUS zijn niet meer voldoende.

Vergunningverlening ODZOB

Naar aanleiding van de onduidelijkheden vanuit wet- en regelgeving en jurisprudentie is al meerdere malen de vergunningverlening voor de Wet Natuurbescherming tijdelijk (deels) stilgelegd. Dit heeft ook gevolgen voor de Wabo-vergunningverlening (Wabo= Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, vanaf 1 januari 2024 geldt de Omgevingswet). Onze vergunningverleners bekijken in onderlinge afstemming met de regiogemeenten naar de gevolgen voor huidige lopende Wabo-procedures. Daarnaast zoekt ODZOB afstemming met de Brabantse omgevingsdiensten. Op deze wijze wordt bewerkstelligd dat sprake is van een level playing fields voor bedrijven.

Ruimtelijke ontwikkelingen

Om de depositie van stikstof vanuit de veehouderij terug te dringen en verduurzaming van de sector te bevorderen, krijgen boeren in hoofdlijn 2 routes voorgelegd. Enerzijds de mogelijkheid om het bedrijf te beëindigen. Het Rijk is voornemens daar nieuwe beëindigingsregelingen voor aan te bieden die vanaf voorjaar 2023 beschikbaar komen. Anderzijds kunnen veehouders kiezen om hun bedrijfsvoering verdergaand te verduurzamen. Om deze transitie van het landelijk gebied in goede banen te leiden, wordt op landelijk en provinciaal niveau 2023 een gebiedsgerichte aanpak voorbereid.

ODZOB ondersteunt de gemeenten bij de transitie van het landelijk gebied door advisering, kennisontwikkeling en kennisoverdracht.

Meer informatie

De ODZOB volgt de actuele ontwikkelingen met betrekking tot stikstof om gevolgen voor de regio in beeld te brengen. Provincie Noord-Brabant is het bevoegd gezag voor de vergunningverlening voor de Wet Natuurbescherming. De links op deze pagina geven toegang tot actuele informatie van de provincie en Bij12, de landelijke website voor PAS-gerelateerde zaken. Op de website van de Raad van State vindt u jurisprudentie met betrekking tot de stikstofproblematiek.

Cookie control

Cookie opties

 • Functionele cookies

  Deze website plaatst functionele cookies om de website goed te laten functioneren.

 • Analytische cookies

  Deze website plaatst analytische cookies van om de website te verbeteren en het gebruik te meten. De gegevens die verzameld worden zijn niet te herleiden naar een persoon.

 • Ik accepteer social media cookies

  Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies zodat ik social media content kan zien. Deze social media netwerken kunnen mijn gegevens verzamelen voor eigen gebruik.

 • Ik accepteer overige cookies van derde partijen (bijv. YouTube)

  Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies waarmee ik organisaties in staat stel om mijn internetgedrag ook bij bezoek aan andere websites te volgen.