This is main content

Geur

Geur kan als hinderlijk ervaren worden en leiden tot lichamelijke of psychische klachten. Om overlast te beperken stelt de overheid normen op waarmee bij vergunningverlening en ruimtelijke ontwikkelingen rekening gehouden moet worden. De ODZOB kan gemeenten op dit vlak ondersteunen. Wij beoordelen geurrapporten of voeren zelf geurberekeningen uit ten behoeve van vergunningverlening voor de onderdelen milieu en bouwen.

Geurcontouren

Om te beoordelen of sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat, stellen wij geurcontouren op voor bestemmingsplannen, woningbouw, industrieterreinen of recreatie. Ook kunnen wij geurgebiedsvisies opstellen, waarbij gemeenten onderbouwd kunnen afwijken van de standaardnomen, en geurkaarten maken ter ondersteuning van bijvoorbeeld de aanpak van urgentiegebieden. Het doorrekenen van scenario’s maakt het effect van geurreducerende maatregelen zichtbaar of ondersteunt een gebiedsgerichte aanpak van de geurproblematiek.

Naast inzicht in de feitelijke gegevens kunnen wij ook geurbelevingsonderzoek uitvoeren om zicht te krijgen op hoe de burger de situatie ervaart.

Zie ook de pagina over geurhinder voor meer informatie.