This is main content

Natuur & milieu

De Wet natuurbescherming beschermt onder meer de Natura 2000-gebieden. Activiteiten die mogelijk schade veroorzaken hebben een vergunning van de provincie nodig. Om de schadelijke emissies van ammoniak uit de veehouderij te beperken is aanvullend de Verordening natuurbescherming Noord-Brabant van toepassing. De ODZOB neemt voor de provincie het toezicht en de handhaving van het onderdeel gebiedsbescherming voor zijn rekening. Het betreft controles bij vooral agrarische bedrijven maar ook bij andere bedrijven die onder de werkingssfeer van de Wet natuurbescherming  vallen. Ook zien wij daar toe op het naleven van de voorschriften met betrekking tot soortenbescherming. Daarnaast verzorgen wij gebiedsgericht toezicht bij landinrichtingsprojecten waarbij wij toezien op de instandhouding van waardevolle landschapselementen. Behalve voor de provincie Noord-Brabant voeren wij deze taken ook uit voor andere opdrachtgevers.

De vergunningverlening* in het kader van de natuurwetgeving (Wet natuurbescherming en verordening natuurbescherming) heeft de provincie voor heel Noord-Brabant gemandateerd aan de Omgevingsdienst Brabant Noord.

* 12-5-2020 Nieuwsartikel langere wachttijden

Natuurwetgeving

Natuur en milieu is van belang voor recreatie & toerisme, landbouw en waterbeheer. Gemeenten hebben bij het behandelen van aanvragen om een omgevingsvergunning dan ook de plicht te toetsen aan de natuurwetgeving (Wet natuurbescherming). Dit vraagt om de nodige ecologische kennis van flora en fauna, maar ook om ervaring met de praktische toepassing van de wettelijke regels. Wij ondersteunen gemeenten bij deze natuurtoets. Voorbeelden hiervan zijn een quickscan naar de aanwezige flora en fauna, een nader vleermuisonderzoek voor een te verbouwen school en de ecologische toetsing voor een aan te leggen fietspad. Maar ook een beoordeling van de natuurtoets of advisering bij de opzet van een vervolgonderzoek voor een bestemmingsplan horen tot de mogelijkheden.

Meer informatie over het Programma Aanpak Stikstof (PAS), het project Samen Sterk in Brabant en inzet van boa's vindt u in het submenu van 'Natuur & Milieu'.