This is main content

Bodem

Besluit bodemkwaliteit
Het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) stelt eisen aan de toepassing van steenachtige bouwstoffen, baggerspecie en grond om te voorkomen dat nieuwe bodemverontreiniging ontstaat. Het toepassen of tijdelijk opslaan van deze materialen is meldingsplichtig. 
Wij dragen zorg voor de afhandeling van deze meldingen namens de gemeenten in Zuidoost-Brabant.

Het toepassen van grond, baggerspecie en steenachtige bouwstoffen dient te worden gemeld via het Meldpunt bodemkwaliteit (zie links). Meer informatie hierover is te vinden in het informatieblad Bbk (zie documenten).
Vragen met betrekking tot het Bbk kunnen worden gesteld via het mailadres bbk@odzob.nl.

Wet bodembescherming
De Wet bodembescherming (Wbb) betreft de bescherming en het herstel (sanering) van de bodem (grond en/of grondwater).
Bodemsaneringen, grondverzet of grondwateronttrekkingen binnen een geval van ernstige bodemverontreiniging zijn vergunningsplichtig. Bij eenvoudige saneringen die vallen onder het Besluit Uniforme Saneringen (BUS) kan worden volstaan met een BUS-melding. De vergunningverlening, toezicht en handhaving in het kader van de Wbb voeren wij uit namens de gemeente Eindhoven, de provincie Noord-Brabant voor Zuidoost-Brabant en Brabant-Noord (exclusief Helmond; en ‘s-Hertogenbosch).

Melding doen
Voor activiteiten binnen dit gebied dienen onderstaande meldingsformulieren Wbb te worden gebruikt. Voor BUS-saneringen dient gebruik gemaakt te worden van de landelijke BUS-formulieren (zie links).

Vragen met betrekking tot de aanvraag beschikkingen Wbb en de BUS-formulieren Wbb kunnen worden gesteld via bodemloket@odzob.nl. Vragen over de meldingsformulieren uitvoering sanering Wbb via bodemsanering@odzob.nl.

Voor bedrijven

Meldingsformulieren voor vergunningsaanvragen bodemsanering

Meldingsformulieren voor toezicht op bodemsanering

Voor particulieren
Meldingsformulieren voor vergunningaanvragen bodemsanering

Meldingsformulieren voor toezicht op bodemsanering

Meer informatie
In de bodemwijzer (zie documenten) staat uitgebreide informatie over onder andere ons werkgebied, de door ons uitgevoerde bodemtaken, proceduretermijnen.