This is main content

Badinrichtingen

Deze pagina bevat handige informatie voor badhouders. Zo staat er bijvoorbeeld waar je Legionella moet melden en hoe je energie kunt besparen. 

ZIN

ZIN staat voor Zwemwaterkwaliteit In Noord-Brabant. Dit online systeem toetst maandelijks de  analyseresultaten die badhouders moeten invoeren. Het systeem maakt direct contact met de overheid mogelijk zonder dat er een laboratorium tussen zit. 
De verplichting om dit systeem met bijbehorend formulier te gebruiken is vastgelegd in de Omgevingsverordening van de provincie Noord-Brabant: Artikel 8.20 Maatwerkregel informatieverstrekking. Meer over de Omgevingsverordening vindt u op de pagina Zwemwater en Omgevingswet.
Voor vragen of tips over ZIN kunt u mailen naar zwemwater@odzob.nl of bellen via T: 088-369 03 10. Dit nummer is bereikbaar op maandag, dinsdag, woensdagochtend en donderdag.

Sportbedrijf Tilburg werkt met ZIN; hun zwembaden voldoen als eerste in Brabant aan de strengere eisen voor zwemwaterkwaliteit conform de Omgevingswet. ZIN wordt doorontwikkeld zodat uiteindelijk alle badhouders snel weten of de zwemwaterkwaliteit voldoende is. Lees hierover meer in dit artikel.

Legionella

Badinrichtingen waar aërosolen kunnen vrijkomen, in hoeveelheden, die in geval van inademing, nadelige gevolgen kunnen hebben voor de volksgezondheid, moeten een risicoanalyse uitvoeren. In de risicoanalyse moeten in ieder geval de locaties binnen de badinrichting worden beschreven, waar zich aerosolvorming kan voordoen (risicopunten). Blijkt uit de risicoanalyse dat er risicopunten zijn dan moet een beheersplan worden opgesteld. Risicopunten zijn bijvoorbeeld whirlpool, glijbaan, spuitelement, bruisbank etc. Deze moet u halfjaarlijks laten onderzoeken op Legionella. De analyseresultaten moet u melden via het digitale systeem ZIN (zie hierboven voor meer informatie).

Een overschrijding Legionella (> 99 kve Legionella) en een ongewoon voorval moet u onmiddellijk telefonisch melden bij de MilieuKlachtenCentrale, T: 073 6812821. Dit nummer is 24/7 bereikbaar.

Let op: een legionellabesmetting van leidingwater (bijvoorbeeld bij de douches) meldt u bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (zie de link hiernaast).

Zwembad beginnen, wijzigen of uitbreiden

Wilt u een zwembad beginnen, wijzigen of uitbreiden en daarbij openstellen voor publiek? Dan moet u dit tenminste 4 weken daarvoor melden bij de ODZOB. Het melden van een nieuw bassin is mogelijk via houderszwemwater@odzob.nl.  U kunt daarbij gebruik maken van het formulier "Melding zwemmen en baden Besluit Activiteiten Leefomgeving hoofdstuk 15 Odzob". 

RVS

Bepaalde typen roestvaststaal (rvs) zijn niet bestand tegen chloordampen in overdekte zwembaden. In overdekte- en gedeeltelijk overdekte badinrichtingen tasten deze chloordampen bepaalde soorten rvs aan. Het rvs corrodeert waardoor breuken kunnen ontstaan. 
Daarom verplicht de Regeling Bouwbesluit eigenaren van zwembaden verplicht om voor 1 januari 2017 aan te tonen dat er geen gevaarlijk rvs meer in hun zwembad aanwezig is. Deze onderzoeksplicht betekent dus dat de eigenaar gevaarlijk rvs moet verwijderen of vervangen.

Energie

Badinrichtingen zijn al jaren verplicht om elke energiebesparende maatregel te treffen die zij binnen vijf jaar kunnen terugverdienen. Zo is dat geregeld in het Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL).  In het informatieblad "Nieuwe regels voor veilige en energiezuinige baden" onder 'Documenten' vindt u meer informatie.

Veelgestelde vragen

   1. Het uitvoeren van de activiteit “gelegenheid bieden tot zwemmen en baden” brengt risico`s voor de fysieke leefomgeving met zich mee. De zorgplicht van degene die gelegenheid geeft tot zwemmen en baden bestaat uit:

    • het nemen van maatregelen ten aanzien van deze risico`s om nadelige gevolgen te voorkomen;
    • het zoveel mogelijk beperken als deze nadelige gevolgen wanneer deze niet kunnen worden voorkomen, en;
    • het achterwege laten van de activiteit voor zover dat redelijkerwijs kan worden gevraagd, als die nadelige gevolgen onvoldoende kunnen worden voorkomen.

    Dat geldt in ieder geval als de degene die de activiteit uitvoert weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat een bepaalde activiteit nadelige gevolgen kan hebben voor de gezondheid, het verdrinkingsrisico, of de mogelijkheid van het oplopen van letsel van gebruikers.

   2. Hoofdstuk 15 van het Besluit activiteiten leefomgeving gaat over de zwemwaterwet voorschriften.

    Link: https://iplo.nl/regelgeving/regels-voor-activiteiten/gelegenheid-bieden…

   3. Het is verboden een nieuw bassin in gebruik te nemen voordat dit ten minste vier weken voor het begin ervan is gemeld bij de Odzob.

   4. De risicoanalyse gaat over:

    1. het risico van verdrinking van de gebruikers;
    2. gezondheidsrisico’s voor de gebruikers als gevolg van de kwaliteit van het water en de kwaliteit van de binnenlucht; en
    3. het risico op letsel van de gebruikers als gevolg van technische installaties en geplaatste voorzieningen.

      

    De risicoanalyse bevat in ieder geval:

    • een schematisch overzicht van de technische installaties die van belang kunnen zijn voor de gezondheid en de veiligheid van de gebruikers;
    • een plattegrond van de omgeving van het badwaterbassin; en
    • een omschrijving van de wijze van totstandkoming van de risicoanalyse.

    De risicoanalyse is beschikbaar voor de Odzob toezichthouder

    Op basis van een risicoanalyse wordt een beheersplan opgesteld waarin maatregelen zijn opgenomen om de geïnventariseerde risico’s te beheersen.

    Bovendien moet een registratie worden bijgehouden van incidenten die zich voordoen in en om het badwaterbassin waarbij gebruikers zijn betrokken.

   5. Het beheersplan omschrijft in ieder geval:

    De volgende maatregelen:

    • maatregelen om het risico van verdrinking van de gebruikers te beperken;
    • maatregelen om gezondheidsschade als gevolg van de kwaliteit van het water of de kwaliteit van de binnenlucht te voorkomen of te beperken;
    • maatregelen om letsel te voorkomen of te beperken;
    • maatregelen om incidenten en de nadelige gevolgen daarvan te voorkomen of te beperken;
    • maatregelen om de kans op nadelige gevolgen van incidenten te beperken;
    • de wijze van totstandkoming van het beheersplan.
    • het beheersplan moet worden uitgevoerd.
   6. Het logboek bevat in ieder geval een registratie van incidenten met vermelding van:

    • de aanleiding;
    • eventuele bijzondere omstandigheden;
    • de geconstateerde risico’s voor de veiligheid van de gebruikers;
    • de maatregelen die zijn getroffen om herhaling te voorkomen.

    Met het oog op het voorkomen van verdrinking van de gebruikers van een badwaterbassin, het beschermen van de gezondheid van de gebruikers van een badwaterbassin en het in en om het badwaterbassin voorkomen van letsel van de gebruikers van een badwaterbassin wordt een logboek bijgehouden over de uitvoering van het beheersplan.

   7. Voor reeds bestaande badwaterbassins geldt voor het opstellen van een risicoanalyse en een beheersplan aan overgangsrecht van twee jaar na inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving. Hiervoor geldt dat op 1 januari 2026 een risicoanalyse en beheersplan moet zijn opgesteld. Dit overgangsrecht geldt niet voor de registratie van incidenten.

    Voor nieuwe badwaterbassins, welke na 1 januari 2024 in gebruik worden genomen geldt geen overgangsrecht. Hiervoor moet direct bij de eerste ingebruikname een risicoanalyse en een beheersplan zijn opgesteld met logboek registratie incidenten.

   8. Jaarlijks moet de binnen luchtkwaliteit onderzocht worden op trichlooramine. Indien Ozon wordt toegepast dient dit onderzoek één keer per drie maanden uitgevoerd te worden.

    Hier is sprake van een overgangsregeling van 1 jaar. De naleving regelgeving luchtkwaliteit dient gereed te zijn per 1 januari 2025.

    Een gesloten ruimte met een gedesinfecteerd badwaterbassin heeft  een atmosfeer waarbij de lucht deels (re)circuleert en waarbij een onvoldoende ventilatie (of te veel recirculeren) een negatieve invloed kan hebben op de kwaliteit van de binnenlucht. Daarom moet de houder de luchtkwaliteit laten onderzoeken en indien nodig maatregelen nemen.

   9. Hier is sprake van een overgangsregeling van 1 jaar. De regelnaleving van de nieuwe parameters is verplicht per 1 januari 2025.

    Er is geen overgangsregeling voor de bestaande parameters. Door de Odzob wordt gecontroleerd of de onderzoeksresultaten voldoen aan deze (nieuwe) normeringen.

    De onderzoeken van een laboratorium voor het beoordelen van de waterkwaliteit bestaan uit nieuwe en bestaande parameters/normen. Voor enkele bestaande parameters gelden andere normeringen.

   10. Degene die de activiteit “gelegenheid bieden tot zwemmen en baden” uitoefent moet een ongewoon voorval direct te melden bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (Odzob). Dit moet tevens worden bijgehouden in een logboek van de badhouder. Enkele voorbeelden hiervan zijn: een bijna verdrinking, een verdrinking, een chloorgas incident, etc.

    In de provincie Noord-Brabant kan een ongewoon voorval en een normoverschrijding Legionella direct telefonisch gemeld worden via de Milieu Klachten Centrale (MKC) die 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar is. Het telefoonnummer is 073-6812821.

    Via dit kanaal kunt u voldoen aan het onverwijld informeren van het bevoegd gezag zoals volgens de nieuwe regelgeving is vereist.

   11. Dit hoeft u niet te melden bij de Odzob omdat wij geen bevoegd gezag zijn voor drinkwater.

    Een overschrijding Legionella in  het leidingwater, moet de eigenaar van de prioritaire instelling direct melden bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

   12. In de provincie Noord-Brabant kunnen badhouders de resultaten van de maandelijkse waterkwaliteitmetingen en ook de luchtkwaliteitmetingen, melden via het bekende systeem ZIN, “Zwemwaterkwaliteit in Noord-Brabant”.

    De provincie heeft het gebruik van ZIN door de badhouder verplicht gesteld via de Provinciale verordening. De houder is als normadressaat verantwoordelijk voor het verstrekken van de informatie.

    Via dit kanaal van ZIN kunt u voldoen aan het informeren van het bevoegd gezag, uiterlijk de vijftiende dag van de maand zoals de nieuwe regelgeving vereist.

   13. De badhouder dient in actie te komen en corrigerende maatregelen uit te voeren binnen 30 minuten indien wordt vastgesteld dat de waterkwaliteit onvoldoende is.

    Het gelegenheid bieden tot zwemmen en baden dient gestaakt te worden indien:

    • een parameter ingedeeld in de klasse I na 30 minuten nog steeds afwijkt (vastgesteld bij eigen metingen of via laboratoriumonderzoek);
    • een parameter ingedeeld in de klasse II, twee keer achtereen afwijkt (vastgesteld via laboratoriumonderzoek);
    • een parameter ingedeeld in de klassen III parameters drie keer achtereen afwijkt (vastgesteld via laboratoriumonderzoek);
    • bij een overschrijding van de kwaliteitseis voor Legionella de vorming van waternevel niet kan worden gestopt;
    • bij een overschrijding van de kwaliteitseis voor ozon in de lucht indien de ozongenerator niet kan worden uitgeschakeld.

    Heropening van het betreffende gesloten badwaterbassin kan, nadat het resultaat van de eigen meting of het resultaat van het laboratorium onderzoek, wederom een voldoende waterkwaliteit aantoont.

    De maatregelen, verslag en de resultaten dienen geregistreerd te worden in een logboek van de badhouder.

   14. Een zwemvijver valt onder de wet en het is een badwaterbassin in de openlucht waarbij hoofdzakelijk gebruik gemaakt wordt van een biologische zuivering. Er worden geen chemische desinfectiemiddelen toegevoegd en het water staat niet in contact met de onderliggende bodem, het grondwater of oppervlaktewater.

   15. Deze bassins zijn vergelijkbaar met een badkuip waarbij het leidingwater (zonder chloor) wordt gebruikt om het bassin te vullen. Het bassin dient na ieder gebruik van 1 persoon te worden geledigd. Na het ledigen is een adequate reiniging noodzakelijk.

   16. Dit zijn bassins met een harde bodem (bijvoorbeeld beton) met een geringe waterdiepte en waarin het water niet wordt gedesinfecteerd. Een voorbeeld van zo’n bassin kan een peuterspeelbad of een dompelbad zijn.

   17. In de meeste gevallen zullen de algemene- en inhoudelijke regels van hoofdstuk 15 in het Bal volstaan.

    Maar de provincie kan door het vaststellen van maatwerkregels en maatwerkvoorschriften, de Rijksregels meer toespitsen op een concrete situatie of een specifieke locatie.

    • Maatwerkregels worden vastgesteld in een Omgevingsverordening en gelden voor eenieder waarop deze regels van toepassing zijn.
    • Maatwerkvoorschriften worden vastgesteld in een Besluit en gelden enkel voor diegene aan wie dat Besluit is gegeven.
   18. Ja:          Indien het bassin langer dan 24 uur staat opgesteld.

    • Een bassin wat langer dan 24 uur aaneengesloten aanwezig is moet aan de wet voldoen.

    Nee:      Indien het bassin korter dan 24 uur staat opgesteld.

    • Een bassin wat minder dan 24 uur aaneengesloten op de locatie is opgesteld hoeft niet aan de wet te voldoen.
   19. Die kunt u vinden op deze website www.odzob.nl/zwemwater.

   20. Ja. Het bronwater moet voldoen aan drinkwaterkwaliteit en dit moet de badhouder kunnen aantonen.

   21. De Odzob heeft een specifiek mailadres in gebruik waar u als badhouder vragen of opmerkingen kunt plaatsen over de nieuwe zwemwaterwet: houderszwemwater@odzob.nl

Cookie control

Cookie opties

 • Functionele cookies

  Deze website plaatst functionele cookies om de website goed te laten functioneren.

 • Analytische cookies

  Deze website plaatst analytische cookies van om de website te verbeteren en het gebruik te meten. De gegevens die verzameld worden zijn niet te herleiden naar een persoon.

 • Ik accepteer social media cookies

  Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies zodat ik social media content kan zien. Deze social media netwerken kunnen mijn gegevens verzamelen voor eigen gebruik.

 • Ik accepteer overige cookies van derde partijen (bijv. YouTube)

  Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies waarmee ik organisaties in staat stel om mijn internetgedrag ook bij bezoek aan andere websites te volgen.